facebook

Biblioteki jako Wrota integracji Imigrantów w UE – 18-19 listopada 2005

Jak wskazują statystyki, migracja ludności do i wewnątrz krajów UE stale rośnie. Tendencje te będą się przypuszczalnie nasilać w przyszłości w takim stopniu, iż utrzymywanie imigrantów na marginesie życia społecznego nie będzie już możliwe, gdyż stanie się groźne tak pod względem społecznym (potencjalny wzrost przestępczości) jak i ekonomicznym (prawdopodobne nielegalne zatrudnienie). Istotnym staje się zatem wyprzedzenie tych zjawisk i wypracowanie pewnych strategii integracyjnych dla imigrantów, zanim skala zjawiska przerośnie prognozy analityków.

 

Projekt „Biblioteki jako wrota integracji imigrantów w UE” realizowany jest wspólnie z partnerami niemieckimi, duńskimi i holenderskimi. W ramach przedsięwzięcia opracowane zostaną dobre praktyki w zakresie integracji imigrantów oraz tzw. ścieżki edukacyjne, prowadzące do lepszego zrozumienia przez imigrantów odmienności kulturalnej, sytuacji społecznej i politycznej kraju, w którym żyją. Utworzona zostanie także pilotażowa sieć bibliotek publicznych w celu wdrożenia strategicznych wskazówek na szczeblu regionalnym.

 

Partnerzy projektu

 

 • Stowarzyszenie Willa Decjusza
 • Association of Library and Information Professionals
 • of the Czech Republic, Czechy
 • Danish National Library Authority, Dania
 • Stadtb ü cherei Frankfurt am Main , Niemcy
 • Gemeentebibliotheek Utrecht, Holandia

 

Projekt Biblioteki jako wrota integracji imigrantów w UE jest finansowany przez Wspólnotę Europejską.

 

W programie uczestniczą:

 

 • Wojewódzka Biblioteka Publiczne w Krakowie
 • Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Kielcach
 • Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marszałka J. Piłsudskiego w Łodzi
 • Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Bełchatowie
 • Powiatowa i Gminna Biblioteka Publiczna w Jerzmanowicach

 

Harmonogram działań

 

Etap I obejmie identyfikację ponadnarodowych dobrych praktyk na szczeblu europejskim – zaproszeni do Krakowa przedstawiciele bibliotek publicznych z Niemiec (Frankfurt nad Menem) i Holandii (Utrecht) przedstawią swoje własne doświadczenia z zakresu integracji imigrantów poprzez biblioteki oraz opracowane w ich bibliotekach edukacyjne ścieżki dla przedstawicieli grup imigranckich. Doświadczenia bibliotekarzy z Danii (Odense) zostaną przekazane uczestnikom projektu drogą elektroniczną.

 

W II etapie projektu reprezentanci wybranych bibliotek publicznych z województw małopolskiego i łódzkiego sformułują strategiczne wskazania dla dalszego wdrażania projektu, konstruując wizję biblioteki publicznej jako modelowej instytucji integracji. Opracują także specyficzne ścieżki edukacyjne (kursy językowe, działalność edukacyjna itp.), prowadzące do lepszego zrozumienia przez imigrantów odmienności kulturalnej, sytuacji społecznej i politycznej kraju-gospodarza.

 

W III etapie projektu strategiczne wskazówki zostaną zaprezentowane ogólnokrajowym i lokalnym instytucjom (np. stowarzyszeniom zawodowym, organizacjom reprezentującym imigrantów, regionalnym pełnomocnikom ds. mniejszości i imigrantów itp.). Odbędzie się wtedy także kolejne seminarium informacyjne, umożliwiające uczestnikom porównanie potencjału bibliotek w zakresie integracji imigrantów. Utworzona zostanie także pilotażowa sieć bibliotek publicznych w celu wdrożenia strategicznych wskazówek na szczeblu regionalnym.

 

W IV etapie biblioteki skupione w sieci pilotażowej – w oparciu o strategiczne wskazówki – opracują swoje własne strategie i własne formy działalności z i dla imigrantów. Pomagać im będą eksperci z organizacji partnerskich (Stadtbücherei Frankfurt am Main, Gemeentebibliotheek Utrecht, Biblioteksstyrelsen Kobenhavn), lokalni przedstawiciele imigrantów i instytucji edukacyjnych. Gdy wdrożenie strategii w bibliotekach lokalnych zostanie zakończone, rozpocznie się proces ewaluacji. Nacisk położony zostanie na zdolność bibliotek do transferu i wielokrotnego powielania strategii w regionie.

 

W V etapie przedstawicielom imigrantów, urzędnikom państwowym oraz reprezentantom odpowiednich ministerstw przedstawione zostaną strategie integracyjne i metody działalności, wypracowane w ramach sieci pilotażowej, z ewentualnymi sugestiami zmian legislacyjnych. Projekt zakończy wydanie publikacji (drukiem oraz na CD), prezentującej wyniki projektu na szczeblu ponadnarodowym. Jej celem jest upowszechnienie wyników i strategii projektu poza granicami krajów realizatora (Polska) i partnerów projektu (Niemcy, Holandia, Dania).

Zobacz także