facebook

Europejska Stolica Kultury. Miejsce kultury w polityce Unii Europejskiej

Zapraszamy na spotkanie promujące książkę dr Danuty Glondys pt. „Europejska Stolica Kultury. Miejsce kultury w polityce Unii Europejskiej”. Książka wydana została w maju 2010 roku nakładem Wydawnictwa Attyka, w ramach serii Biblioteka Zarządzania Kulturą, pod redakcją naukową prof. Emila Orzechowskiego.

 

W dyskusji z udziałem autorki publikacji udział wezmą: Robert Salisz (autor raportu „Kraków 2000 – Europejskie Miasto Kultury”), prof. dr hab. Emil Orzechowski (Uniwersytet Jagielloński), Łukasz Gaweł (Redaktor naczelny Wydawnictwa Attyka). Spotkanie poprowadzi Rafał Romanowski („Gazeta Wyborcza”).

 

Publikacja analizuje program Europejska Stolica Kultury oraz prezentuje miejsce kultury w polityce Unii Europejskiej . Rozważania w niej zawarte wpisują się w ten nurt debat europejskich, które postulują, aby kultura zajmowała wysokie miejsce wśród priorytetów politycznych Unii i wskazują na fakt, że warunkiem skutecznej integracji europejskiej jest zjednoczenie mieszkańców wokół wartości innych niż tylko polityka i gospodarka.

 

Zdefiniowanie wartości, które składałyby się na wizję nowej Europy jest możliwe, o czym świadczą występujące już dzisiaj wspólnotowe programy wielostronnej współpracy i wymiany artystycznej, projekty w obszarze promocji różnorodności kulturowej i językowej, inicjatywy służące rozwojowi dialogu kultur, programy ochrony i rewaloryzacji dziedzictwa materialnego i niematerialnego, priorytety rozwoju przemysłów kreatywnych i innowacji oraz program Europejska Stolica Kultury.Program Europejska Stolica Kultury jest nie tylko manifestacją bogactwa kultury europejskiej, zbiorem festiwali, działań edukacyjnych i promocyjnych. Program ten ma swoją wagę polityczną i społeczną: utrwala te wartości cywilizacji europejskiej, które odnoszą się zarówno do kulturotwórczej roli miast, jak i do idei Europy regionów i wielokulturowości. Przez swoją otwartość dla wszystkich państw członkowskich i miast służy wyrównywaniu różnic między krajami i społeczeństwami oraz jest przykładem stosowania zasady równości w korzystaniu z praw i przywilejów obywateli Europy. Konfrontacja i prezentacja kultur mająca miejsce podczas obchodów realizowanych przez miasta-stolice kultury poza wymiarem artystycznym ma aspekt edukacyjny i może wpływać na zmianę postaw społecznych i ocen zarówno krajowego, jak i europejskiego dziedzictwa kulturowego.

 

Danuta Glondys – dr nauk humanistycznych, mgr filologii angielskiej i nauk politycznych. W latach 1993-99 dyrektorka Wydziału Kultury Urzędu Miasta Krakowa, odpowiadająca za opracowanie i wdrożenie nowej polityki kulturalnej miasta oraz aplikację o tytuł Europejskiego Miasta Kultury dla Krakowa. Od 2001 roku dyrektorka Stowarzyszenia Willa Decjusza. Od 2005 roku jedna z 7 ekspertów Komisji Europejskiej ds. wyboru Europejskiej Stolicy Kultury (nominacja Parlamentu Europejskiego) odpowiadających za wybór i monitoring ESK lat 2009-2018. Autorka artykułów i publikacji dotyczących zarządzania kulturą oraz relacji między kulturą a szeroko rozumiana sferą polityki i integracji europejskiej.

 

Prof. Wiesław Godzic, recenzując rozprawę doktorską Danuty Glondys napisał: „Przystępując do czytania tego opracowania, zastanawiałem się, w jakim zakresie analizy dokumentów prawnych oraz przebiegu konkursów są w stanie choćby częściowo wpisać się w zestaw wątpliwości i pytań, a także odpowiedzi, związanych z funkcjonowaniem miasta w kulturze. Co tu dużo mówić, obawiałem się tej konfrontacji, także dlatego, że byłem przekonany, iż musi dojść do konfliktu między językiem prozy (specjalistów od zarządzania kulturą) a poezją (artykułowaną przez twórców, czerpiących inspiracje z lektury miasta).

 

Z radością donoszę, że obawy okazały się płonne. Rozprawy Danuty Glondys nie czyta się wprawdzie jak tomik poezji, ale ma ona inne niezaprzeczalne zalety, dzięki którym nie jest relacją o nudnym zbiorze dokumentów. Jest bardzo dobrze skonstruowana, dzięki czemu analizę procedur opiniowania i selekcji miejskich programów kulturalnych czyta się jak sensacyjny niekiedy fragment historii kultury symbolicznej. Autorka błyszczy jako niekwestionowana znawczyni poruszanych zagadnień, ale jednocześnie wskazuje na wielkich rozmiarów obszary niemożliwe do jednoznacznego rozstrzygnięcia. Mamy ponadto do czynienia z sytuacją, w której humanistyka zbliża się do dobrze rozumianej praktyki, do pozycji utylitarnych, gdzie uwagi specjalistów od zarządzania kulturą mogą pomóc samej kulturze, a jej odbiorcy dzięki temu czują się lepiej w swojej kulturze. Niewątpliwie mamy do czynienia z pracą pionierską – to pierwsza w Polsce syntetyczne opracowanie poświęcone programowi Europejska Stolica Kultury”.

 

Café Trema w Teatrze im. Juliusza Słowackiego, Plac Świętego Ducha 1

26 maja 2010, środa, godz. 19.00

wstęp wolny

Zobacz także