facebook

Zostań trenerem/trenerką – Akademia Treningu Antydyskryminacyjnego

Zapraszamy do składania aplikacji do Akademii Treningu Antydyskryminacyjnego. Akademia to kompleksowy program skierowany do osób pracujących lub współpracujących z polskimi organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze praw człowieka i przeciwdziałania dyskryminacji – zgłoszenia tylko do 30 września 2008.

 

Akademia obejmuje intensywne szkolenie trenerskie, a także prezentację nowoczesnych koncepcji i najlepszych praktyk w zakresie przestrzegania praw człowieka. Z tej obszernej dziedziny wybraliśmy dwa tematy: gender oraz wielokulturowość. Zajęcia Akademii będą się odbywały w trybie zjazdowym i potrwają od października 2008 r. do września 2009 r. Uczestnicy i uczestniczki będą intensywnie pracować w dwóch grupach: pracowni genderowej i pracowni wrażliwości kulturowej. Zakwalifikowani uczestnicy ponoszą jedynie koszty dojazdów.

 

AKADEMIA TRENINGU ANTYDYSKRYMINACYJNEGO

 

Dokumenty do pobrania:

 

  • Ankieta zgłoszeniowa
  • Regulamin Akademii
  • Program roboczy Akademii

 

CO?

 

Akademia Treningu Antydyskryminacyjnego to autorski i kompleksowy program Stowarzyszenia Willa Decjusza skierowany do pracowników i współpracowników polskich organizacji pozarządowych. Akademia oferuje intensywne szkolenie trenerskie, a także prezentację nowoczesnych koncepcji i dobrych praktyk w zakresie przestrzegania praw człowieka i przeciwdziałania dyskryminacji. Z tej obszernej dziedziny wybraliśmy dwa tematy: gender oraz wielokulturowość.

 

Program pracowni wrażliwości kulturowej przygotowuje do pracy w społeczeństwie wielokulturowym, prowadzenia treningów antydyskryminacyjnych oraz szkoleń wrażliwości i kompetencji międzykulturowych. Celem specjalizacji jest dostarczenie wiedzy o kulturowych, prawnych i społecznych uwarunkowaniach zachowań w różnych sytuacjach społecznych i kontakcie międzykulturowym oraz o zjawiskach i mechanizmach rządzących procesami psychologicznymi uruchamianymi w kontekście kontaktu międzykulturowego. Wykłady i konwersatoria będą przygotowywały do pracy nad kształtowaniem postaw i umiejętności sprzyjających owocnym spotkaniom z przedstawicielami odmiennych kultur. W trakcie zajęć osoby uczestniczące przyjrzą się własnym oczekiwaniom, obawom i gotowości do konstruktywnego wchodzenia w relacje międzykulturowe. Program pracowni genderowej przygotowuje do prowadzenie zajęć antydyskryminacyjnych, które koncentrują się wokół zagadnień płci oraz funkcjonowania kobiet i mężczyzn w przestrzeni publicznej. Celem specjalizacji jest rozwinięcie wrażliwości genderowej, zdobycie wiedzy nt. społecznych relacji między kobietami i mężczyznami, poznanie zasad prowadzenia i funkcjonowania polityki równościowej oraz zdobycie praktycznych umiejętności przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na płeć. Uczestnicy i uczestniczki dokonają analizy przestrzeni politycznej, ekonomicznej i społecznej przez pryzmat kobiet i mężczyzn, po to, aby moc tworzyć zespoły, organizacje czy projekty wolne od nierówności, promujące różnorodność oraz wykorzystanie pełnego potencjału zarówno kobiet, jak i mężczyzn.

 

Istotną częścią wspólnego programu będą zagadnienia relacji pomiędzy mniejszościami i większością, kwestie związane z ludzką różnorodnością, przeciwdziałaniem dyskryminacji i poznanie wartości, jakie niesie ze sobą wolne od dyskryminacji i różnorodne społeczeństwo. Osoby uczestniczące zyskają wrażliwość antydyskryminacyjną, dowiedzą się, na czym polega mechanizm stereotypizacji, uprzedzeń i dyskryminacji oraz nauczą się w jaki sposób reagować na przejawy dyskryminacji.

 

W programie Akademii równoważnie traktowane jest poznanie efektywnych narzędzi, przyswojenie nowoczesnej wiedzy i wymiana doświadczeń. Po intensywnym szkoleniu uczestnicy i uczestniczki, będą wyposażeni w kompetencje trenerskie i przygotowani merytorycznie do prowadzenia szkoleń antydyskryminacyjnych w swoich społecznościach.

 

DLACZEGO?

 

Osoby pracujące w organizacjach pozarządowych pracując z pasją i zaangażowaniem podejmują wiele inicjatyw edukacyjnych dla poprawy przestrzegania praw człowieka. W tej dziedzinie konieczne jest ciągłe podnoszenie własnych kompetencji, śledzenie aktualnych trendów i najlepszych praktyk. Problemy równości płci, mniejszości etnicznych i kulturowych, w tym imigrantów i uchodźców znane są często powierzchownie i jednokierunkowo. Często dużej wiedzy akademickiej czy formalnej nie towarzyszy świadomość jej realnego znaczenia i możliwości zastosowania w praktyce. Praca intuicyjna, bez rzeczywistej znajomości potrzeb, problemów, bez osobistej wrażliwości i wiedzy kulturowej może przynieść więcej szkody niż pożytku. Chcąc osiągać wymierne efekty, osoby prowadzące antydyskryminacyjne przedsięwzięcia edukacyjne powinny znać metody i techniki efektywnego szkolenia i pracy z grupą.

 

KTO?

 

Oferta skierowana jest przede wszystkim do pracowników organizacji pozarządowych działających w obszarze praw człowieka, ale uwzględniając zgłaszane potrzeby rozpatrywane będą także kandydatury z instytucji centralnych i samorządowych świadczących pomoc grupom dyskryminowanym. Uczestnicy i uczestniczki wybierani będą na podstawie ankiet, listów motywacyjnych, rekomendacji i rozmów kwalifikacyjnych.

 

Eksperci i ekspertki projektu to przedstawiciele środowiska akademickiego, wiodących organizacji pozarządowych i instytucji działających na rzecz równouprawnienia kobiet i mężczyzn oraz mniejszościowych grup dyskryminowanych, a także doświadczeni trenerzy i konsultanci specjalizujący się w szkoleniach interpersonalnych i trenerskich. Wiedzę o europejskich rozwiązaniach zapewnią zagraniczni partnerzy projektu, wybitni naukowcy i praktycy.

 

Zarówno w doborze osób uczestniczących, jaki i szkolących uwzględnimy korzyści płynące z różnorodności: np. płciowej, kulturowej, etnicznej, sprawnościowej, wiekowej, biorąc pod uwagę rzeczywiste potrzeby i specyfikę sektora.

 

JAK?

 

Od października 2008 roku do września 2009 roku zorganizowana zostanie pierwsza edycja Akademii, zapewniająca profesjonalne szkolenie trenerskie i aktualną wiedzę z wybranych obszarów praw człowieka i przeciwdziałania dyskryminacji. Uczestnicy i uczestniczki równolegle szkolić się będą w dwóch pracowniach: genderowej oraz wrażliwości kulturowej obejmującej problematykę grup mniejszościowych (mniejszości narodowe i etniczne, imigranci, uchodźcy). Tam gdzie oba tematy się przenikają lub uzupełniają grupy spotkają się na wspólnych zajęciach. Inauguracja Akademii będzie miała charakter otwarty dla publiczności. Do udziału w debacie międzynarodowych ekspertów zaproszeni zostaną przedstawiciele organizacji pozarządowych, środowiska akademickiego, administracji, instytucji działających w obszarach społecznych oraz media. Całość kursu to 10 intensywnych kilkudniowych zjazdów obejmujących łącznie 340 godzin dydaktycznych, w tym 250-godzinne szkolenie trenerskie. Po serii warsztatów, wykładów, dyskusji i zadań praktycznych uczestnicy wypracują program własnych szkoleń dyplomowych i w dwuosobowych zespołach przeprowadzą warsztaty w swoich lokalnych społecznościach (czerwiec 2009). Doświadczeni trenerzy – superwizorzy Akademii, dokonają oceny pracy absolwentów, przekażą rekomendacje i wskazówki do dalszego planowania rozwoju. Po wakacyjnej przerwie studenci i studentki spotkają się na sesji ewaluacyjnej i otrzymają dyplomy ukończenia Akademii (wrzesień 2009). Zajęcia Akademii będą się odbywały w Krakowie, jedna z sesji będzie miała charakter wyjazdowy.

 

ILE TO KOSZTUJE?

 

Dla 24 przyjętych studentów i studentek Akademii kompletny program fundowany jest ze środków Funduszu dla Organizacji Pozarządowych, pod warunkiem pełnej i aktywnej obecności na zajęciach. Organizatorzy zapewniają warsztaty, wykłady, konwersatoria, konsultacje indywidualne, materiały edukacyjne, wyżywienie, zakwaterowanie (dla osób spoza Krakowa) oraz pomoc w organizacji szkoleń dyplomowych. Uczestnicy i uczestniczki kursu poniosą jedynie koszty dojazdu do i z Krakowa oraz przejazdów lokalnych.

 

JAK SIĘ ZGŁOSIĆ?

 

Ankietę zgłoszeniową wraz załącznikami (cv, list motywacyjny) należy przesłać w formie elektronicznej na adres ania@villa.org.pl, a podpisane oryginały dokumentów na adres: Stowarzyszenie Willa Decjusza , ul. 28 Lipca 17a, 30-233 Kraków z dopiskiem „Akademia Treningu Antydyskryminacyjnego”. Zgłoszenia będą przyjmowane do 30 września 2008. Rozmowy kwalifikacyjne zaplanowano na 8-9 października 2008.

 

WIĘCEJ INFORMACJI?

 

Anna Kowalska

koordynatorka projektu

ania@villa.org.pl

 

Zobacz także